Algemene voorwaarden

Download de Algemene voorwaarden van Active Ants hier.

ALGEMENE VOORWAARDEN ACTIVE ANTS B.V.

Oktober 2020

Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van Active Ants B.V. gevestigd te Nieuwegein, (hierna te noemen Active Ants) en op iedere overeenkomst gesloten tussen Active Ants en een natuurlijke of rechtspersoon (hierna genoemd: wederpartij) waarop Active Ants de voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Algemene (inkoop-)voorwaarden van wederpartij zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van onderhavige voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

1.3 Indien enige bepaling van onderhavige voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. Active Ants zal ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen nieuwe bepalingen opstellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.4 Indien onduidelijkheid bestaat over een of verschillende bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.6 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Active Ants, voor de uitvoering waarvan door Active Ants derden dienen te worden betrokken.

1.7 Indien Active Ants niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Active Ants het recht zou verliezen om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2: Offertes, aanbiedingen

2.1 Het uitbrengen van een al dan niet met een offerte aangeduide prijsopgave, begroting, levertijden of soortgelijke mededelingen verplicht Active Ants niet tot het sluiten van een overeenkomst met wederpartij.

2.2 Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van Active Ants zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld of indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten, en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard.

2.3 Indien een aanbieding of offerte van Active Ants een vrijblijvend aanbod bevat en door wederpartij wordt aanvaard, heeft Active Ants het recht het aanbod binnen 5 dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.4 Active Ants kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbiedingen dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3: Prijs

3.1 Alle opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en heffingen van overheidswege, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.2 De prijs die Active Ants voor de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

3.3 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van wederpartij, geldt dat Active Ants gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien wederpartij niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is wederpartij gerechtigd binnen 30 dagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.

3.4 Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

3.5 Active Ants houdt zich het recht voor, alle prijzen en tarieven te verhogen. Tevens heeft Active Ants het recht om periodiek haar prijzen aan te passen conform het NEA indexcijfer.  Uitdrukkelijk zij nog vermeld dat prijsverhogingen geen grond vormen voor tussentijdse ontbinding. De prijsverhogingen en de indexatie zijn een integraal onderdeel van de overeengekomen prijs.

Artikel 4: Betaling

4.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient wederpartij de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling is wederpartij in verzuim zonder dat ingebrekestelling door Active Ants is vereist.

4.2 Indien wederpartij de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient wederpartij dit binnen 5 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk en gemotiveerd aan Active Ants kenbaar te maken. Betwisting van (een deel van) de factuur schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op.

4.3 Active Ants is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten.

4.4 Wederpartij is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van Active Ants zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan Active Ants te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat Active Ants daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van Active Ants tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.

4.5 Active Ants is gerechtigd een voorschotbetaling aan wederpartij te vragen voor door haar te verrichten werkzaamheden en zal vervolgens eerst verplicht zijn tot (verder) presteren, nadat wederpartij deze voorschotbetaling heeft gedaan.

4.6 Indien wederpartij niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke handelsrente, of zo van toepassing, de wettelijke rente, verschuldigd.

4.7 Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is wederpartij naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten (welke laatste conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten worden bepaald).

4.8 Betalingen worden ongeacht de benoeming eerst geacht te zijn geschied ter voldoening van de opengevallen rente en kosten, en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande factuur.

4.9 Active Ants is te allen tijde bevoegd de openstaande facturen, dan wel andere vorderingen die zij opeisbaar van wederpartij te vorderen heeft, te verrekenen met tegenvorderingen van wederpartij op Active Ants, uit welke hoofde ook.

4.10 Active Ants is gemachtigd betalingen ten behoeve van de opdrachtgever voor deze te ontvangen, alsmede betalingen te (laten) ontvangen op de bankrekening van de Stichting Derdengelden Active Ants.

4.11 Active Ants en de stichting vergoeden geen rente over de ontvangen bedragen. De eventueel gekweekte rente dient ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de derdengelden.

4.12 De Stichting is door de opdrachtgever gemachtigd om aldus ontvangen gelden aan Active Ants te betalen, teneinde te worden verrekend met vorderingen van Active Ants op de opdrachtgever, ook indien deze vorderingen nog niet opeisbaar zijn.

Artikel 5: Vertrouwelijke gegevens en privacy

5.1 Zowel wederpartij als Active Ants garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.

5.2 Wederpartij  vrijwaart Active Ants voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door wederpartij wordt gehouden of waarvoor wederpartij uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is. 

Artikel 6: Voorbehoud van eigendom en rechten, recht van retentie en pandrecht

6.1 Alle aan wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van Active Ants totdat alle bedragen die wederpartij verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals alle overige bedragen die wederpartij wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan Active Ants zijn voldaan.

6.2 Rechten worden in voorkomend geval aan wederpartij steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat wederpartij de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

6.3 Active Ants kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Active Ants onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat wederpartij alle aan Active Ants verschuldigde bedragen heeft betaald.

6.4 Wederpartij is verplicht om een pandrecht te vestigen op (i) elke roerende zaak waarvan hij eigenaar is en (ii) de voorwaardelijke eigendom van elke roerende zaak waarvan hij de rechthebbende is, indien hij zo een roerende zaak afgeeft (volgens de wettelijke terminologie: “brengt in de macht van”) Active Ants.

6.5 Het in dit artikel bedoelde pandrecht zal worden gevestigd doordat de zaak wordt afgegeven aan Active Ants.

6.6 Het in dit artikel bedoelde pandrecht strekt tot zekerheid voor al hetgeen Active Ants van wederpartij, uit welken hoofde ook, te vorderen heeft of nog te vorderen zal krijgen.

6.7 Wederpartij verklaart dat hij geen pandrechten, ten behoeve van een ander dan Active Ants, heeft gevestigd op de roerende zaken of de voorwaardelijke eigendom van roerende zaken die hij afgeeft aan Active Ants en verplicht zich ertoe om daarop, nadat de zaken aan Active Ants zijn afgegeven, geen pandrecht ten behoeve van een ander dan Active Ants te vestigen.

6.8 Active Ants verplicht zich ertoe om de verpande zaken uitsluitend te verkopen indien de wederpartij in staat van faillissement is verklaard, aan hem (voorlopige) surseance van betaling is verleend, op hem de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard of de rechter heeft vastgesteld dat de klant in verzuim verkeert.

6.9 Wederpartij is verplicht Active Ants direct schriftelijk op de hoogte te stellen indien een derde een recht doet gelden op (i) een roerende zaak van wederpartij waarop een eigendomsvoorbehoud van Active Ants rust of (ii) een roerende zaak of de voorwaardelijke eigendom van een roerende zaak waarop een pandrecht van Active Ants rust.

Artikel 7: Transport, opslag en risico

7.1 De wijze van transport, verzending, verpakking etc wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, door Active Ants bepaald. Een en ander geschiedt altijd voor rekening en risico van wederpartij; ook indien franco levering is overeengekomen en ook indien door een distribiteur is aangegeven dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van Active Ants zijn. Active Ants is derhalve nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport tot levering.

7.2 Active Ants is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt door Active Ants, geschiedt dit voor rekening en risico van de wederpartij.

7.3 De door Active Ants te bewerken en/of te bezorgen zaken blijven voor rekening en risico van wederpartij. Active Ants is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade met betrekking tot de in opslag genomen zaken. Wederpartij is in dat kader verplicht tot de deugdelijke verzekering ervan.

Artikel 8: Termijn van levering

8.1 Een door Active Ants opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Active Ants is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat wederpartij hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Active Ants dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

8.2 De binding van Active Ants aan een overeengekomen al dan niet uiterste termijn van levering vervalt indien wederpartij wijziging in de specificaties van het werk wenst dan wel aanbrengt

8.3 Wederpartij is bij de uitvoering van de overeenkomst door Active Ants gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Active Ants mogelijk te maken.

8.4 Bij niet-naleving door wederpartij van het in het vorige lid van dit artikel en het in lid 4 van artikel 4 bepaalde (zijnde zekerheidstelling), is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is wederpartij in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door Active Ants nodig is. Active Ants is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat wederpartij dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal Active Ants de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

Artikel 9: Rechten van intellectuele of industriële eigendom

9.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals bijvoorbeeld ontwerpen of documentatie, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Active Ants, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van wederpartij tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan wederpartij toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet overdraagbaar aan derden.

9.2 Indien in afwijking van het vorige lid Active Ants bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele of industriële eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten van intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van specifiek voor wederpartij ontwikkelde programmatuur, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zullen gaan op wederpartij, dan laat dit de bevoegdheid van Active Ants onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele of industriële eigendom het recht van Active Ants aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van wederpartij zijn of worden gedaan.

9.3 Het is wederpartij niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

9.4 Het is Active Ants toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de programmatuur. Het is wederpartij niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken. Indien beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat wederpartij geen reservekopie van programmatuur kan maken, zal Active Ants desgevraagd een reservekopie ter beschikking stellen.

9.5 Tenzij Active Ants een reservekopie van de programmatuur aan wederpartij ter beschikking stelt, mag wederpartij één reservekopie van de programmatuur maken, welke uitsluitend gebruikt mag worden ter bescherming tegen onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Installatie van de reservekopie geschiedt slechts na onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Een reservekopie dient te zijn voorzien van dezelfde labels en aanduidingen van auteursrecht als aanwezig op het oorspronkelijke exemplaar (zie lid 3).

9.6 Met inachtneming van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden is wederpartij gerechtigd tot verbetering van fouten in hem ter beschikking gestelde programmatuur als dat noodzakelijk is voor het met de programmatuur beoogde gebruik. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van ‘fouten’, wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de door Active Ants schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, ingeval van maatwerkprogrammatuur en websites, aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien wederpartij deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. Wederpartij is gehouden van fouten onverwijld melding aan Active Ants te maken.

9.7 a)Wederpartij vrijwaart Active Ants tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door wederpartij zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat Active Ants wederpartij onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan wederpartij.

Wederpartij zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Active Ants verlenen om zich, indien nodig in naam van wederpartij, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door wederpartij ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan Active Ants ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die wederpartij in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.

9.7 b) Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door Active Ants zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van Active Ants een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Active Ants zo mogelijk zorg dragen dat wederpartij het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of de betreffende andere materialen ongestoord kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreukmakende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht ten behoeve van wederpartij.

9.7 c) Indien Active Ants naar haar uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor hem (financieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorgdragen dat wederpartij  het geleverde ongestoord kan blijven gebruiken, zal Active Ants het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. Active Ants zal haar keuze in dit kader niet maken dan na overleg met wederpartij.

9.7 d) Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Active Ants wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van een derde is geheel uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van Active Ants voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur en/of materialen (i) in een niet door Active Ants gemodificeerde vorm, (ii) in samenhang met niet door Active Ants geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of (iii) op een andere wijze dan waarvoor de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en/of andere materialen zijn ontwikkeld of bestemd.

9.8 Wederpartij garandeert dat geen rechten van derden krachtens nationale en internationale wet- en regelgeving, zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Active Ants van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal, databestanden, of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Wederpartij zal Active Ants vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 10: Eigendom productiemiddelen etc.

10.1 Alle door Active Ants vervaardigde zaken zoals bijvoorbeeld informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden en randapparatuur, blijven het eigendom van Active Ants, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.

10.2 Active Ants is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan wederpartij af te geven.

10.3 Active Ants is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor wederpartij te bewaren. Indien Active Ants en wederpartij overeenkomen dat deze zaken door Active Ants zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat Active Ants instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

Artikel 11: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

11.1 Active Ants is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

·         wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

·        na het sluiten van de overeenkomst Active Ants ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

·        wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

·        indien door de vertraging aan de zijde van wederpartij niet langer van Active Ants kan worden gevergd dat Active Ants de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

11.2 Voorts is Active Ants bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Active Ants kan worden gevergd. 

11.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Active Ants op wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Active Ants de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Active Ants haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

11.4 Indien Active Ants tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

11.5 Indien de ontbinding aan wederpartij toerekenbaar is, is Active Ants gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de directe en indirecte kosten.

11.6 Indien wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Active Ants gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

11.7 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Active Ants vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen of te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Active Ants op wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

11.8 Indien wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 12: Overmacht

12.1 Tekortkomingen van Active Ants (en/of aan de zijde van de voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden/toeleveranciers), in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Active Ants geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Active Ants niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt onder meer – maar niet uitsluitend - begrepen: brand, gebrek aan werkkrachten, werkstakingen in Active Ants of van derden, het hacken van een server, externe aanvallen op het IT-netwerk of de hostingomgeving, het onbereikbaar zijn van een server, het niet meer verkrijgbaar zijn en/of stagnatie in de aanvoer en/of belemmering in het vervoer van goederen en andere belemmeringen (zowel van buiten als binnen het bedrijf optredend), oorlog, mobilisatie, epidemieën, natuurrampen, in- of uitvoerverboden, energiegebrek en oproer.  

12.3 Ingeval van overmacht kan Active Ants zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden of opschorten, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

12.4 Indien Active Ants ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Active Ants gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

Artikel 13: Aansprakelijkheid van Active Ants, vrijwaring

13.1 De totale aansprakelijkheid van Active Ants wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW, en exclusief het bedrag van de diensten die door derden worden uitgevoerd en aan wederpartij worden doorbelast, zoals bijvoorbeeld verzendkosten). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op 50% van de vergoedingen (excl. BTW en exclusief het bedrag van diensten die door derden worden uitgevoerd) bedongen voor één jaar, gerekend over het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de tekortkoming is geconstateerd en gerapporteerd.

13.2 Aansprakelijkheid van Active Ants voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van wederpartij, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door wederpartij aan Active Ants voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door wederpartij aan Active Ants voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in lid 1 uit welken hoofde dan ook is uitgesloten.

13.3 De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Active Ants of diens leidinggevenden.

13.4 Voor de uitvoering van de werkzaamheden van Active Ants voortvloeiend uit de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, is wederpartij verantwoordelijk voor de correcte naleving van alle daarop geldende wet- en regelgeving, zowel nationaal als internationaal (bijvoorbeeld m.b.t. de BTW afdracht). Active Ants aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele directe dan wel indirecte schade voortvloeiende uit de niet-naleving hiervan door wederpartij.

13.5 De aansprakelijkheid van Active Ants wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien wederpartij Active Ants onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Active Ants ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Active Ants in staat is adequaat te reageren.

13.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Active Ants meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Active Ants vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

13.7 Wederpartij vrijwaart Active Ants voor aanspraken van derden terzake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door Active Ants uitgevoerde opdracht en is verplicht aan Active Ants de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

13.8 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Active Ants zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

Artikel 14: Licentie

Door informatie en ander materiaal (waaronder de naam en het logo van wederpartij) te plaatsen/openbaar te maken op de website (of anderszins aan Active Ants te leveren), verleent wederpartij automatisch een onherroepelijke licentie aan Active Ants. Deze licentie geldt onder meer voor (maar is niet beperkt tot) het plaatsen van de naam en logo van wederpartij op de website van Active Ants.

Artikel 15: Uitvoering overeenkomst

15.1 Wederpartij draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door Active Ants niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door wederpartij daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, de computer en soortgelijke transmissiemedia.

15.2 Active Ants zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met wederpartij  schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Active Ants worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Active Ants uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.

15.3 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Active Ants gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

15.4 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is Active Ants gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van wederpartij op te volgen. Active Ants is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 16.

15.5 Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is Active Ants steeds gerechtigd na overleg met wederpartij deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

Artikel 16: Wijziging en meerwerk

16.1 Indien Active Ants op verzoek of met voorafgaande instemming van wederpartij werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door wederpartij worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Active Ants. Van meerwerk is eveneens sprake indien een systeemanalyse, een ontwerp of specificaties worden uitgebreid of gewijzigd. Active Ants is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en zij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

16.2 Wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in het eerste lid van dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van wederpartij en Active Ants, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor wederpartij nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.

16.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal Active Ants wederpartij desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

Artikel 17: Niet-overname personeel

Het is wederpartij niet toegestaan gedurende de overeenkomst en gedurende een periode van 6 maanden na beëindiging van de overeenkomst, medewerkers van Active Ants die betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de werkzaamheden in te schakelen zowel direct als indirect, in dienst te nemen of met deze personen dienaangaande te onderhandelen anders dan in overleg met wederpartij.

Artikel 18: Toepasselijk recht en geschillenregeling

18.1 Op de overeenkomst tussen Active Ants en wederpartij waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

18.2 Toepasselijkheid van het Weens koopverdrag 1980 is uitgesloten.

Artikel 19: Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden

19.1 Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op en te downloaden van de website van Active Ants.

19.2 Van toepassing is de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met wederpartij, tenzij met wederpartij de toepasselijkheid van een nieuwere versie is overeengekomen. Active Ants heeft het recht om de algemene voorwaarden op ieder moment aan te passen. In dat geval zal Active Ants de wederpartij binnen 30 dagen voordat de wijzigingen ingaan op de hoogte brengen van deze wijzigingen. Indien de wederpartij niet akkoord gaat met deze wijzigingen dan heeft zij het recht om deze overeenkomst te ontbinden, zonder enige vorm van compensatie. Dit moet de wederpartij aangeven binnen 20 dagen na de notificatie van Active Ants per aangetekend schrijven. Een dergelijke tussentijdse ontbinding zal dan plaatsvinden op de laatste werkdag van de maand waarin de wederpartij heeft aangegeven de overeenkomst te willen ontbinden.

19.3 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.